نمایندگی لنت ترمز

تهران و البرز (جعفری)

نمایندگی اسکانیا قدیم

تهران و البرز (دیوارچی)

نمایندگی اسکانیا جدید

تهران و البرز (دیوارچی)

نمایندگی ولوو اسکانیا

تهران (صفایی)

نمایندگی توربو شارژ

تهران (مروج)

نمایندگی توربو شارژ

تهران و البرز (توربوچی)