دینام و استارت اسکانیا

2/900/000 تومان3/500/000 تومان